Art. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop/verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genaamd, afgesloten met ISPPLUSWEBSHOP.be Division of OS/V Interior Group bvba Borgeindstraat 21-6 2900 SCHOTEN BTW BE 0899.916.708 RPR ANTWERPEN 2.173.627.072

Huidige algemene voorwaarden primeren op alle andersluidende voorwaarden van wie ook, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.


Art. 2 BESTELLING
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op vermelde link “Akkoord voor deze bestelling”of het verzenden per mail van een bestelling. Elke zulke bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.


Art. 3 AANSPRAKELIJKHEID
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.


Art. 4 VERZAKINGSRECHT
Uit de aard van de op basis van de modelcontracten verkochte producten, volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd, waardoor u overeenkomstig art. 47 §4, 2°W. 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming niet beschikt over en alleszins afziet van elk herroepingsrecht (...)".


Art. 5 BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.


Art. 6 UITVOERING
De uitvoering van de overeenkomst wordt aangevat na betaling via kredietkaart of creditering van onze rekening na overschrijving. Eventuele vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op de mogelijkheid tot verbreking van de overeenkomst.

De goederen worden afgehaald door de klant en zullen gedurende een periode van10 weken kosteloos voor hem ter beschikking worden gesteld. Indien de goederen na vermelde termijn van 10 weken niet werden afgehaald, is de klant aansprakelijk voor de stockage/bewaring en dient deze daarvan de kosten te dragen.


Art. 7 GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van ANTWERPEN.